Aspek Geografi Dan Contohnya

Aspek Geografi Dan ContohnyaGeografi adalah sebuah ilmu yang menerangkan tentang tata letak, keadaan, dan beberapa bagian mengenai bumi dan alam semesta. Dalam pembentukannya ilmu geografi memiliki beberapa aspek tertentu. Geografi juga mempunyai sebuah kajian dengan ruang yang luas sehingga mempunyai banyak sekali aspek pendukung dalam disiplin ilmu sehingga berkaitan dengan aspek geografi. Hubungan geografi dengan aspek aspek lain dalam disiplin ilmu dapat kita bedakan dalam beberapa aspek yang berada pada geografi antara lain sebagai berikut.

Aspek Fisik

Aspek Fisik geografi adalah sebuah aspek penting yang mengkaji segala sesuatu hal dari fenomena geografi yang dapat memengaruhi keberlangsungan makhluk hidup dan manusia manusia. Sehingga Aspek fisik dari geografi tersebut dapat berupa aspek-aspek yang lainnya.  Baca juga konsep dasar Geografi dan contohnya

Aspek Geografi Dan Contohnya

Seperti aspek astronomis, kimiawi, biologis dan semua fenomena alam yang dapat diamati di alam semesta ini baik itu dari bumi sendiri maupun dari yang lainnya. Aspek fisik memiliki beberapa bagian tertentun dalam susunannya berikut merupakan beberapa paktor yang berada dalam aspek fisik.

  • Aspek Topologi, adalah sebuah aspek yang membahas letak suatu wilayah, sehingga dapat berbentuk muka bumi, luas area dan batas-batas wilayahnya dengan ciri khas tertentu.
  • Aspek Biotik adalah sebuah aspek yang membahas tentang mengenai hal-hal yang berkaitan terhadap unsur-unsur vegetasi (tumbuhan atau flora, dunia binatang (fauna) dan sehingga membahas kajian penduduk.
  • Aspek Abiotik adalah sebuah aspek yang membahas tentang unsur kondisi tanah, hidrologi atau tata air. Baik perairan darat maupun luat dan juga kondisi iklim suatu wilayah.

Aspek Sosial

Aspek Sosial adalah sebuah aspek yang mengkajikan hubungan antara manusia dengan fenomena geografi atau juga keadaan makhluk hidup sekitarnya. Aspek sosial dapat meliputi dari berbagai aspek dalam kehidupan yaitu, seperti aspek politik, antropologis, ekonomis dan aspek yang dapat berhubungan dengan pola hidup manusia (kebudayaan).
Manusia dipandang sebagai faktor utama pada kajian geografi ini dengan cara memperhatikan pola penyebaran dalam ruang dan juga perilaku manusia terhadap lingkungannya sendiri. Macam-macam aspek yang dibahas dalam aspek sosial ini adalah sebagai berikut.
  • Aspek Sosialisasi, adalah sebuah aspek yang membahas mengenai tentang unsur-unsur sosial, seperti tradisi, adat-istiadat, komunitas lingkungan, kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga sosial yang berada di lingkungannya.
  • Aspek Ekonomi, adalah sebuah aspek yang membahas mengenai tentang unsur-unsur ekonomi, seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, transportasi dan pasar yang berada di lingkungannya.  Baca juga letak geografis dan astronomis indonesia
  • Aspek Budaya, adalah sebuah aspek yang membahas mengenai tentang unsur-unsur budaya, seperti pendidikan, agama, bahasa dan kesenian yang berada di lingkungannya.
  • Aspek Politik, adalah sebuah aspek yang membahas mengenai tentanng unsur-unsur kepemerintahan yang dapat terjadi pada kehidupan di masyarakat.
Dengan demikian semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek geografi ada dua yaitu meliputi aspek Fisik dan juga asfek sosial. Asfek Fisik tersusun dari beberapa unur aspek yaitu (Aspek topologi, aspek Biotik, dan Aspek Abiotik), Aspek Sosial juga tersusun dari beberapa unsur aspek yaitu apek (aspek sosialisasi, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek Politik). Sekian postingan kali ini semoga denagn adanya artikel tentang spek Geografi Dan Contohnya ini anda akan lebih mengetahui apasaja aspek penyusun geografi itu. Terimakasi……

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *